Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Nieuws

Aangekondigde stikstofregelingen voor blijvers

De minister voor Natuur en Stikstof heeft in een kamerbrief een aantal regelingen aangekondigd voor met name piekbelasters die besluiten om met hun bedrijf door te gaan. Zij zullen maatregelen moeten nemen om het bedrijf te verduurzamen en de stikstofuitstoot te verlagen. Het gaat dan om (een combinatie van) innovatie, extensivering, omschakeling en verplaatsing. Een deel van deze regelingen is ook beschikbaar voor andere bedrijven. 

Nationale Grondbank

De aankoop van gronden maakt geen onderdeel uit van de beëindigingsregelingen. Agrarische ondernemers kunnen hun grond verkopen aan provinciale grondbanken of de Nationale Grondbank. De Nationale Grondbank kan ook hele bedrijven aankopen die geschikt zijn als alternatieve locatie voor bedrijven die willen verplaatsen. Dit alles marktconform. Taxatie van de gronden vindt plaats op basis van huidig landbouwkundig gebruik en geldende bestemming. Door de Nationale Grondbank aangekochte gronden en bedrijven worden in overeenstemming met het gebiedsproces beschikbaar gesteld voor maatregelen zoals extensivering, ruiling of verplaatsing.

Innovatiesubsidie

Voor innovatie wordt dit najaar voor bedrijven die onder de aanpak piekbelasting vallen, de subsidieregeling brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen opengesteld. Deze regeling richt zich op ondersteuning bij investering in brongerichte emissiearme stalsystemen en technieken.

Extensiveringsregeling

De minister wil dit najaar een subsidieregeling openstellen voor melkveehouders in en rond veenweide- en Natura 2000-gebieden die willen extensiveren (verlaging veebezetting per hectare) en daarbij tevens meer beweiding willen toepassen. Hierbij gaat het om een bredere groep dan alleen bedrijven die vallen onder de aanpak piekbelasting.

Gunstige leningen voor omschakeling

Voor omschakelen naar een duurzame bedrijfsvoering (bijvoorbeeld biologisch of natuurinclusief) en/of naar plantaardige productie, is steun mogelijk in de vorm van gunstige leningen (pilot-Investeringsfonds Duurzame Landbouw). Verlenging van de huidige openstelling van het pilot-Investeringsfonds Duurzame Landbouw tot het einde van het jaar en omzetting in een definitief fonds vanaf 2024 wordt voorbereid, waarvan een bredere groep bedrijven dan alleen bedrijven die vallen onder de aanpak piekbelasting gebruik kunnen maken.

Verplaatsingsregeling

Er is een regeling in voorbereiding voor financiële steun aan ondernemers die hun bedrijfsactiviteiten op een andere locatie willen voortzetten. Het streven is om deze regeling eind 2023 te publiceren, specifiek voor bedrijven binnen de aanpak piekbelasting, maar daarvoor moet de Europese Commissie de regeling nog wel eerst goedkeuren.