Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Aanvullende acties mest nodig?

Het seizoen van uitrijden van mest is inmiddels voorbij. De hoeveelheden aangewende meststoffen, de kern van het gebruiksnormenstelsel, liggen daarmee vast. Maar het is raadzaam om te kijken of er dit jaar nog aanvullende acties noodzakelijk zijn.

Dier- en fosfaatrechten

Het is ook raadzaam tijdig te bekijken of de gemiddelde dieraantallen passen binnen de beschikbare pluimvee-, varkens en fosfaatrechten. Wellicht zijn er nog mogelijkheden om de gemiddelde omvang van de veestapel bij te sturen en anders zullen er rechten gehuurd of gekocht moeten worden. Bij de fosfaatrechten moet ook gelet worden op het productieniveau van de melkkoeien. Het gaat dan om de totale hoeveelheid geproduceerde melk en niet alleen om de geleverde hoeveelheid melk. 

Afvoer mest

Het afvoeren van mest heeft feitelijk geen invloed meer op de uitkomst van de mestboekhouding. De afvoer gaat immers ten koste van de voorraad en vermindert niet de hoeveelheid aangewende mest. Afvoer van mest heeft alleen nog zin indien nog niet is voldaan aan de mestverwerkingsplicht en/of er onvoldoende mestopslagcapaciteit aanwezig is.

Afvoer mest naar mestverwerking

Overschotbedrijven zullen moeten kijken of er voldoende mest is afgezet naar de mestverwerking (incl. export) of dat er voldoende mest is afgezet via één van de uitzonderingen (bijv. afzet in de regio). Let er daarbij op dat de juiste opmerkingscodes zijn gebruikt op de vervoersbewijzen, zodat de RVO weet dat er sprake is van mestverwerking. Hou ook rekening met niet realistische hoge gehalten. Wanneer onvoldoende mest is verwerkt, is het afsluiten van een vervangende verwerkingsovereenkomst een alternatief voor afvoer naar een mestverwerker. De verwerkingsplicht wordt dan tegen vergoeding overgedragen aan een andere veehouder.

Fosfaatverrekening

Wanneer er dit jaar teveel fosfaat is aangewend op bouwland, kan men zich aanmelden voor fosfaatverrekening. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
•    de aanmelding moet vóór 1 januari 2022 plaatsvinden;
•    de verrekening geldt alleen voor bouwland;
•    de maximale overschrijding is 20 kg fosfaat per hectare bouwland. Bij een grotere overschrijding kan geen fosfaatverrekening worden toegepast;
•    het teveel aan fosfaat moet volgend jaar gecompenseerd worden.