Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Nieuws

Actueel houden perceelregistratie verplicht

In de Uitvoeringsregeling GLB 2023 is uitdrukkelijk opgenomen, dat gedurende het aanvraagjaar wijzigingen in de percelen en de voorgenomen eco-activiteiten onverwijld moeten worden doorgegeven door het opnieuw insturen van de Gecombineerde opgave. Het gaat dan om:

  • Wijzigingen in het gebruik van de percelen en landschapselementen.
  • Het wijzigen van de hoofdteelt.
  • Het telen van een ander nagewas (bijv. bladrammenas opgegeven, maar er wordt gele mosterd ingezaaid).
  • Het niet of niet kunnen uitvoeren van een opgegeven eco-activiteit. De eco-activiteit zal dan moeten worden teruggetrokken of er zal een beroep op overmacht gedaan moeten worden.

Als gevolg van het natte voorjaar lukt het niet altijd om het geplande en in de Gecombineerde opgave opgegeven gewas te telen. Er wordt dan een ander gewas geteeld of zelfs helemaal geen gewas verbouwd (braak). Hiervoor zal de Gecombineerde opgave dus aangepast moeten worden. Door de wijziging van het gewas zal de opgegeven eco-activiteit in principe vervallen, tenzij deze activiteit ook op het nieuwe gewas van toepassing is.

Geen nieuwe eco-activiteiten

Wanneer op het vervangende gewas andere eco-activiteiten van toepassing zijn, kunnen deze na de sluitingsdatum (17 mei 2024) niet meer worden opgegeven. Er is wel uitstel verleend van de uiterste startdata van verschillende eco-activiteiten, maar RVO geeft aan, dat het toevoegen van nieuwe activiteiten een te grote uitvoeringslast betekent en daarom niet wordt doorgevoerd. Ook het alsnog toevoegen van de aanvraag voor ‘Brede weersverzekering’ is niet meer mogelijk.

Gebruiksnormen en aanpassing bemestingsplan

Bedenk dat het wijzigen van het gewas gevolgen kan hebben voor de gebruiksnormen en dat het bemestingsplan voor zowel derogatiebedrijven als niet-derogatiebedrijven hierop aangepast zal moeten worden.