Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Nieuws

Europese Commissie keurt opkoopregelingen LBV goed

De Europese Commissie heeft op grond van de EU-staatssteunregels twee Nederlandse regelingen van in totaal zo'n € 1,47 miljard goedgekeurd om de stikstofdepositie in natuurbeschermingsgebieden te verminderen. De maatregelen dragen bij tot de strategische doelstellingen van de EU met betrekking tot de Europese Green Deal.

Maatregelen

Het gaat om de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) en de LBV-plus. Beide regelingen compenseren veehouders voor de vrijwillige definitieve sluiting van veehouderijlocaties om daarmee een structurele en blijvende reductie van stikstofdepositie op stikstofgevoelige en overbelaste Natura 2000-gebieden in Nederland te realiseren.

LBV

Bij de LBV van € 500 miljoen gaat het om rechtstreekse subsidies ter compensatie van maximaal 100% van de verliezen die worden geleden door veehouders die besluiten hun melkvee-, varkens- en pluimveehouderijen te sluiten, met name in verband met het verlies aan productiecapaciteit en productierechten.  Om voor de LBV in aanmerking te komen, moet de veehouderij voldoen aan bepaalde jaarlijkse drempelwaardes voor stikstofdepositie. 

LBV-plus

De LBV-plus van € 975 miljoen staat open voor zogenoemde piekbelasters die jaarlijks een hoge minimale hoeveelheid stikstof uitstoten. Net als de LBV staat deze ook open voor melkvee-, varkens- en pluimveehouders, en daarnaast voor vleeskalverhouders. Ook hier gaat het om rechtstreekse subsidies ter compensatie van maximaal 100% van de verliezen die worden geleden door veehouders die besluiten hun veehouderijen te sluiten, met name in verband met het wegvallen van productierechten en met sloopkosten. Voor het verlies aan productiecapaciteit krijgen de betrokken veehouders maximaal 120% compensatie.

Begunstigden van de regelingen doen de toezegging dat de sluiting van hun productiecapaciteit definitief en onomkeerbaar is en dat zij niet op een andere plaats in Nederland of binnen de EU dezelfde activiteit zullen beginnen.

Publicatie regelingen en openstelling

Het kabinet verwacht de beëindigingsregelingen deze maand vast te stellen en te publiceren in de Staatscourant. Gelijktijdig met de publicatie wordt een website opengesteld waar inzicht wordt gegeven in de mogelijkheden voor het terugdringen van de stikstofuitstoot. Op deze website kunnen ondernemers zien of zij onder de aanpak piekbelasting vallen. Het voornemen is de subsidieregelingen op 1 juli 2023 open te stellen.