Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Nieuws

Forse stijging pachtnormen

Jaarlijks worden de hoogste toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld. Er zijn onlangs nieuwe normen gepubliceerd, welke op 1 juli 2023 van kracht zijn geworden. 

Los bouw- en grasland
De nieuwe pachtnormen 2023 voor los bouw- en grasland zijn geba¬seerd op de bedrijfsresultaten van grote en middel¬grote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2017 tot en met 2021, de pachtnormen 2022 op basis van de jaren 2016 tot en met 2020. 

De grondbeloning per pachtprijsgebied wordt afgeleid van het inkomen van akkerbouw- en melkveebedrijven in het gebied. In de melkveehouderij is een zeer matig inkomensjaar (2016) vervangen door een jaar (2021) met een inkomen dat ruim boven het langjarig gemiddelde ligt. In de akkerbouw lag landelijk gezien het inkomen in 2016 wat lager dan het langjarig gemiddelde, terwijl het inkomen in 2021 daar ver bovenuit steekt. Achter deze gemiddelden gaan regionale verschillen schuil die onder meer samenhangen met productieomstandigheden (grond, klimaat: nat/droog, beschikbaarheid water), bouwplan (samenstelling/intensiteit), bedrijfsgroottestructuur en marktomstandigheden. Ook in de melkveehouderij zijn er regionale verschillen in hoogte en ontwikkeling van het inkomen, maar minder uitgesproken dan in de akkerbouw. 

De pachtnormen 2023 zijn in alle pachtprijsgebieden hoger dan de pachtnormen 2022. Dit varieert van een stijging van 12 à 15% in Bouwhoek en Hogeland, Veenkoloniën en Oldambt, IJsselmeerpolders en Zuidwest-Brabant, tot een toename van 37 à 54% in het Zuidwestelijk akkerbouwgebied, Zuid-Limburg, het Zuidelijk veehouderijgebied en in Waterland en Droogmakerijen.

Los tuinland

De regionorm voor los tuinland in Westelijk Holland stijgt met 29% naar € 6.551 per hectare, in de rest van Nederland met 36% naar € 4.907 per hectare.

Agrarische bedrijfsgebouwen

De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor agrarische bedrijfsgebouwen worden verhoogd met 3,72%.

Agrarische woningen

De maximale huurprijsgrenzen voor agrarische woningen worden afgeleid van de ‘Maximale huurprijsgrenzen voor zelfstandige woonruimten’ op basis van het Besluit huurprijzen woonruimte. Per 1 juli 2023 stijgen de huurprijsgrenzen met 10% (inflatiepercentage kalenderjaar 2022).

Aanpassing pachtprijzen

De regionormen en veranderpercentages zijn van toepassing op reguliere pacht, geliberaliseerde pacht langer dan zes jaar en andere pachtvormen waarvoor pachtprijsbescherming geldt. De verpachter kan de nieuwe pachtprijs met ingang van het eerstvolgende pachtjaar na 1 juli in rekening brengen.