Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Nieuws

Geen uitstel bufferstroken en vanggewassen

De derogatiebeschikking en het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid schrijven de aanleg van bufferstroken langs sloten voor. Verder is in het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e AP) een maatregel opgenomen die de teelt van een vanggewas na het hoofdgewas op zand- en lössgronden moet stimuleren. Op 2 december 2022 kondigde de minister van LNV in een kamerbrief aan dat deze verplichtingen zouden worden uitgesteld tot 2024. De Europese Commissie heeft de minister echter teruggefloten. Zij hecht eraan dat de implementatie van de overeengekomen voorwaarden uit de derogatiebeschikking en de implementatie van het 7e AP en het addendum conform de daarin opgenomen tijdpaden gebeurt. Wanneer dit niet gebeurt, kan Nederland niet blijven vertrouwen op de derogatie.

Bufferstroken

De bufferstroken moeten wettelijk geregeld worden in het Activiteitenbesluit milieubeheer, wat een doorlooptijd van 10 tot 11 maanden kent. Dit zal per 1 januari 2024 gebeuren. In de tussentijd zal dit geregeld worden via de Activiteitenregeling milieubeheer. Daarin zal bepaald worden dat bemesting op de bufferstroken niet is toegestaan en zullen de breedtes gehanteerd worden die zijn opgenomen in de derogatiebeschikking. De regeling zal naar verwachting per 1 maart 2023 in werking treden.

Maatregel vanggewassen

Deze maatregel houdt in dat landbouwers aangemoedigd worden op zand- en lössgronden uiterlijk 1 oktober 2023 een vanggewas in te zaaien. Bij latere inzaai volgt een korting op de stikstofgebruiksnorm in het daaropvolgende jaar. Winterteelten zijn uitgezonderd van deze maatregel. In het najaar van 2022 zijn de lijsten met vanggewassen en winterteelten via internet geconsulteerd. De komende maanden zal de te hanteren systematiek voor de korting op de stikstofgebruiksnormen bij latere inzaai dan 1 oktober nader ingevuld worden. Dan zullen ook de definitieve lijsten met vanggewassen en winterteelten gepubliceerd worden.