Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Nieuws

Investeringsregeling POP3+ 2022 opengesteld in december

Het nieuwe GLB, waarin wordt ingezet op een transitie en verdere verduurzaming van de landbouwsector, zal op 1 januari 2023 ingaan. Vooruitlopend daarop wordt van 1 december 2022 tot en met 31 januari 2023 een investeringsregeling opengesteld, bekostigd met de resterende Rijksmiddelen van het huidige Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3+).

Voorwaarden

Bij de Investeringsregeling POP3+ 2022 gelden (onder meer) de volgende voorwaarden:

  • er kan subsidie worden verstrekt aan alle landbouwers (geen onderscheid landbouwers en jonge landbouwers);
  • het subsidiepercentage bedraagt voor alle landbouwers 40%;
  • de minimale subsidie bedraagt € 20.000;
  • de subsidie wordt verleend op basis van offertes;
  • het verzoek tot subsidievaststelling moet uiterlijk 31 december 2024 worden ingediend. Op dat moment moet de investering betaald, geleverd en geïnstalleerd zijn.

Uitputtende investeringslijst

Er wordt gewerkt met een uitputtende investeringslijst op het gebied van:

  1. Precisielandbouw en Smart Farming.
  2. Digitalisering.
  3. Water, waaronder droogte en verzilting.
  4. Duurzame bedrijfsvoering.
  5. Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw.