Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Nieuws

Invoering Omgevingswet per 1 januari 2023

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft het ontwerp Koninklijk Besluit (KB) met de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 voor de Omgevingswet aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Deze datum moet alle betrokken partijen duidelijkheid en bovenal meer zekerheid bieden om goed te kunnen oefenen met het nieuwe digitale systeem en de nieuwe manier van werken. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is al meerdere keren uitgesteld.

Doel en belang van de Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten, van 26 verschillende wetten naar 1 wet, van 60 Algemene Maatregelen van Bestuur naar 4 en van 75 ministeriële regelingen naar 1 Omgevingsregeling. Daarnaast zorgt de wet voor één digitaal loket dat het makkelijker moet maken vergunningen aan te vragen en sneller inzichtelijk moet maken welke regelgeving wanneer van toepassing is. De wet voorziet in randvoorwaarden om als één overheid te acteren en biedt instrumenten om (landelijke) regie te voeren.

Wetten die opgaan in de Omgevingswet

Wetten, die opgaan in de Omgevingswet, zijn onder meer:

  • de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
  • de Wet ammoniak en veehouderij;
  • de Wet geurhinder en veehouderij;
  • de Wet ruimtelijke ordening;
  • de Wet bodembescherming; 
  • de Wet natuurbescherming en
  • de Wet inrichting landelijk gebied.

Opmerking redactie

Bij (bouw)plannen is het raadzaam goed te bezien of deze het beste met toepassing van het huidige regime of met de Omgevingswet verwezenlijkt kunnen worden. Zo zal een aanpassing van het bestemmingsplan (bijv. bij aanpassing of uitbreiding van een bouwblok) onder de Omgevingswet een stuk complexer zijn.