Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Nieuws

Nieuwe opzet eco-activiteit verlengde weidegang

Stichting Weidegang heeft een certificeringsschema ontwikkeld voor de eco-activiteit verlengde weidegang. Dit schema is door het Ministerie van LNV erkend. Qlip voert deze regeling als certificerende instelling voor de stichting uit. Met de erkenning wil de stichting ervoor zorgen dat de certificering van de eco-activiteit verlengde weidegang zoveel mogelijk overeenkomt met de certificering van weidegang voor weidezuivel.

Aanmelden eco-activiteit verlengde weidegang

Er is vanaf dit jaar een dubbele aanmelding nodig:

  1. Aanmelding deelname eco-activiteit verlengde weidegang via de Gecombineerde opgave (uiterlijk 15 mei 2024).
  2. Aanmelding voor start beweiden en uiterlijk 1 mei 2024 bij Qlip voor controle op uitvoering van weidegang. Aanmelding is uiterlijk vanaf 1 maart 2024 mogelijk.

Let op! Gemaakte beweidingsuren voor de aanmelding tellen niet mee.

Twee varianten

De verlengde weidegang kent twee varianten:

  1. Categorie 1: minimaal 1.500 uur weiden. Voor deze variant geldt een maximum van 5 melkgevende koeien per hectare beweidbare huiskavel.
  2. Categorie 2: minimaal 2.500 uur weiden. Voor deze variant geldt een maximum van 2,5 melkgevende koeien per hectare beweidbare huiskavel.

Voor beide categorieën geldt dat niet later dan 15 mei wordt gestart met de beweiding, de weide-uren dagelijks worden geregistreerd in een digitale weidekalender van Qlip en ten laatste op 15 oktober uit de weidekalender blijkt dat aan de urennorm is voldaan.

Automatisch melksysteem

In uitzondering op het voorgaande geldt voor een deelnemer met een automatisch melksysteem, waarbij de melkgevende koeien vrije toegang tot de weide hebben, het volgende:

  1. gedurende alle uren van weiden moeten alle daarvoor in aanmerking komende melkgevende koeien toegang tot de weide hebben; en
  2. gedurende alle uren van weiden moeten minimaal 75% van alle daarvoor in aanmerking komende melkgevende koeien in de weide aanwezig zijn.

Kosten

De deelname aan het certificeringsschema kost € 179. Als tegemoetkoming wordt de waarde van de eco-activiteit verlengde weidegang dit jaar verhoogd van € 43 naar € 45 per hectare.

Certificaat

Wanneer een bedrijf aan het eind van het weideseizoen heeft voldaan aan de voorwaarden, verstrekt Qlip hiervoor automatisch een verklaring aan RVO.