Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Nieuws

Randvoorwaardenkorting vanwege ontbreken natuurvergunning

RVO.nl legde een randvoorwaardenkorting van 3% op over alle GLB-subsidies, die een veehouder in 2019 had aangevraagd. Reden hiervoor was dat de Omgevingsdienst begin 2019 had geconstateerd dat de veehouder niet beschikte over een natuurvergunning.

In de beroepszaak betwistte de veehouder de vergunningplicht. Er was geen sprake van een verslechtering voor het nabijgelegen Natura 2000-gebied, omdat de totale dierbezetting sinds de referentiedatum van dit gebied niet was toegenomen en hij daarom intern kon salderen tussen de verschillende diercategorieën. Verder had hij in november 2020 een aanvraag voor een natuurvergunning ingediend, waarbij geconstateerd werd dat geen sprake was van een vergunningplicht, omdat voldaan werd aan de eisen van ‘intern salderen’.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven stelde vast, dat de veehouder op het moment van de controle geen natuurvergunning had, maar deze volgens de destijds geldende regels wel had moeten hebben. Vanwege het ontbreken van de vergunning was RVO.nl verplicht een randvoorwaardenkorting op te leggen. Gezien de omvang en ernst van de niet-naleving zag het College wel reden om die korting te beperken tot 1%. De gewijzigde situatie op het bedrijf had namelijk niet geleid tot een verslechtering van het milieu. De gevolgen van de niet-naleving waren gelet op de doelstellingen van de vergunningplicht dan ook tamelijk gering.