Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Renteswaps en het Herstelkader Rentederivaten

Renteswaps zijn zelfstandig verhandelbare financiële producten, waarvan de waarde afhankelijk is van het te verwachten renteverschil en de afkoopsom. Afhankelijk van het renteverschil kan deze waarde zowel positief als negatief zijn. De koper van een renteswap probeert zich tegen (rente)risico's te beschermen. De koper kan zo kiezen om een lopende lening tegen een variabele rente niet om te zetten in een nieuwe lening, maar met de swap het renterisico af te dekken.

Payer swaps en receiver swaps
Er zijn diverse soorten renteswaps. Bij een ‘payer swap’ wordt een vaste rente betaald en een variabele rente ontvangen. Hiermee kan men zich indekken tegen een rentestijging. Met een ‘receiver swap’ wordt een lening met een vaste rente omgezet naar een lening met variabele rente. Er wordt dan een variabele rente betaald en een vaste rente ontvangen. Dit is winstgevend als een rentedaling wordt verwacht. De hoofdsommen van de leningen worden bij een renteswap niet werkelijk uitgewisseld, enkel rentebedragen.


Over het Herstelkader Rentederivaten

Deelnemende banken bieden een coulancevergoeding aan MKB-klanten die binnen het bereik van het Herstelkader Rentederivaten vallen. Deze vergoeding is in december 2016 in het leven geroepen en is gebaseerd op de rente die de MKB-klant per saldo onder een renteswap of rentecollar heeft betaald en naar verwachting nog zal betalen. Deze heeft een maximum van € 100.000. Ook worden in beginsel de verhogingen in renteopslagen aan klanten met een financiering in combinatie met een renteswap vergoed. Daarnaast zullen de deelnemende banken de rentederivaten op technische punten herstellen.

Wanneer Herstelkader Rentederivaten?

Wanneer geldt de Herstelkader Rentederivaten? Naar aanleiding van een brief van het Ministerie van Financiën, zijn er vier onderwerpen van belang voor mkb-ondernemers:

  1. De vergoeding voor de resterende looptijd van het product (swap).
  2. De vergoeding op de verstreken looptijd van het product (swap).
  3. Voorschotten die betaald zijn op voorlopige berekeningen.
  4. Verrekenbare verliezen.


Voor alle genoemde punten heeft het Ministerie van Financiën bij brief geantwoord. Voor de eerste drie onderwerpen is de winst belast. Het moment van de winstbelasting is als volgt:

  1. In de resterende looptijd tijdsgelang of ineens.
  2. In 2016 of later, maar verplichte winstneming vindt plaats uiterlijk bij definitieve aanvaarding van het voorstel van de bank, tenzij er sprake is van een voorschot.
  3. Is er verplichte winstneming als de ondernemer de bank heeft laten weten het voorschot te willen ontvangen. Let wel: een voorziening kan worden opgenomen als het aannemelijk is, dat terugbetaling van het voorschot met zekerheid is te verwachten.
  4. Heeft het Ministerie van Financiën aangegeven geen specifieke tegemoetkoming te bieden, als de nagekomen bedrijfsbate niet meer te verrekenen is met de verrekenbare verliezen.

Advies van Vermetten | accountants en adviseurs
Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Schroom niet en neem contact op met Vermetten | accountants en adviseurs. Onze medewerkers helpen u graag verder en informeren u over de fiscale gevolgen én de gevolgen voor de liquiditeit voor uw bedrijf door de uitbetalingen van het Herstelkader Rentederivaten.


Bron: Renteswapschadeclaim.nl en RB Plaza