Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Nieuws

Schenkingsvrijstelling eigen woning

In 2024 komt er een einde aan de “jubelton” ofwel de schenkingsvrijstelling eigen woning.

Er zijn in 2022 nog mogelijkheden om gebruik te maken van deze vrijstelling, maar hiervoor moet wel aan de gebruikelijke voorwaarden worden voldaan. Houd er verder rekening mee dat de spreidingsmogelijkheden ondertussen al zijn beperkt!

Per 1 januari 2023 wordt de vrijstelling verlaagd naar € 28.947 (het bedrag van de eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenkingen tussen ouders aan kinderen). Feitelijk betekent dit dat de vrijstelling voor de eigen woning per 1 januari aanstaande verdwijnt voor schenkingen van ouders aan kinderen. Daarnaast worden de spreidingsmogelijkheden voor de schenkingen vanaf 2023 afgeschaft.

Wat kunt u nog in 2022 doen om de grote vrijstelling voor de eigen woning helemaal te benutten?

Mogelijkheden spreiding schenking (Belastingplan 2023)

Als u  in 2022 een begin maakt met deze grote schenking kan het onbenut gebleven gedeelte van de vrijstelling (€ 106.671) nog benut worden voor een aanvullende schenking in 2023.

Wij adviseren om in 2022 zekerheidshalve meer dan de gewone jaarlijkse vrijstelling van € 5.677 (bij schenking aan een kind) te schenken.

Bij schenking aan een derde bevelen wij aan om dit jaar meer dan € 2.274 te schenken.

In de aangifte schenkbelasting 2022 moet expliciet een beroep worden gedaan op de verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning. Voor het resterend gedeelte moet in 2023 nog een keer aangifte schenkbelasting worden gedaan met weer een beroep op deze vrijstelling.

Voor deze spreidingsmogelijkheid is dus wel van belang dat in de aangifte een beroep op de juiste  (de verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning ) wordt gedaan!

Als het hele bedrag van de vrijstelling (€ 106.671)  in 2022 wordt geschonken én aan alle overige voorwaarden wordt voldaan, gaat het natuurlijk ook goed.

Let op: de ontvanger van de schenking (of zijn/haar partner volgens de Successiewet) moet ten minste 18 jaar oud zijn, maar mag nog geen 40 jaar oud zijn op het moment van de schenking.

Mogelijkheden spreiding besteding (Belastingplan 2023)

De besteding van de schenking kan over drie jaren worden uitgespreid.

Voor schenkingen waarvoor in 2022 voor het eerst een beroep op de vrijstelling eigen woning wordt gedaan, betekent dit dat deze uiterlijk 31 december 2024 moet worden besteed voor de eigen woning. Dit geldt ook voor een eventuele aanvullende schenking die in 2023 wordt gedaan om het nog niet benutte deel van de vrijstelling uit 2022 te benutten.

Opnemen van ontbindende voorwaarde

Het is toegestaan dat de schenking wordt gedaan onder de ontbindende voorwaarde dat de schenking vervalt als deze niet voldoet aan de voorwaarden (tijdig aanwenden voor de eigen woning).

Deze ontbindende voorwaarde moet schriftelijk worden vastgelegd!

Let op: overgangsrecht

Als er bij een eerdere schenking (dus een schenking vóór 2022) gebruik is gemaakt van een verhoogde schenkingsvrijstelling geldt er speciaal overgangsrecht. De mogelijkheden van een aanvullende vrijgestelde schenking zijn dan afhankelijk van het jaar waarin deze eerdere schenking is gedaan, van welke vrijstelling er al gebruik is gemaakt én de leeftijd van de begunstigde of diens partner.

Als dit aan de orde is, laat u dan eerst adviseren voordat u aanvullend gaat schenken!