Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Nieuws

Stimuleringsregeling teelt vanggewas op zand en löss

Vanaf dit jaar krijgen landbouwers op zand- en lössgrond te maken met een korting op de stikstofgebruiksnorm als er niet uiterlijk op 1 oktober een vanggewas is ingezaaid na een hoofdteelt. Er geldt een uitzondering voor winterteelten.

Korting stikstofgebruiksnorm

De korting op de stikstofgebruiksnorm is hoger naarmate het vanggewas later wordt ingezaaid:

  • bij inzaai vanggewas vanaf 2 oktober t/m 14 oktober: 5 kg stikstof per ha;
  • bij inzaai vanggewas vanaf 15 oktober t/m 31 oktober: 10 kg stikstof per ha;
  • bij inzaai vanggewas vanaf 1 november: 20 kg stikstof per ha;
  • bij geen inzaai vanggewas: 20 kg stikstof per ha.

Indien het vanggewas vóór 1 februari wordt vernietigd, wordt de maximale korting van 20 kg stikstof per hectare toegepast.

Oplegging korting bij wisseling gebruiker perceel

Degene, die het bouwland in gebruik had op het moment dat een vanggewas al dan niet had moeten worden ingezaaid, wordt gekort op de stikstofgebruiksruimte in het opvolgende jaar. De landbouwer die het vanggewas voor 1 februari vernietigt, krijgt de korting.

Uitzonderingen

De verplichting is niet van toepassing indien:

  • een wintergewas (tabel 7, bijlage A, Uitvoeringsregeling Meststoffenwet) wordt geteeld. Voor wintergewassen die ook zijn opgenomen op de lijst met toegestane vanggewassen geldt dat de teelt aansluitend aan de voorafgaande teelt aanvangt en het wintergewas niet voor 16 mei wordt vernietigd; of
  • de teelt van een vanggewas onmogelijk is vanwege het toepassen van inundatie. Dit moet voor 1 oktober gemeld worden.

Aan de reeds bestaande verplichting tot het telen van een vanggewas na maïs wijzigt niets.

Suiker- en voederbieten

Wanneer suiker- en voederbieten op of na 1 november worden gerooid, is de stikstofopname vergelijkbaar met die van een vanggewas en vindt daarom geen korting op de stikstofgebruiksnorm plaats. Wordt het vanggewas eerder dan 1 november ingezaaid, geldt wel het systeem van kortingen.

Meldplicht

De volgende zaken moeten uiterlijk de dag na de aanvang van de teelt, het oogsten of het vernietigen gemeld worden:

  • het telen van een vanggewas;
  • het telen van een wintergewas;
  • het voor 1 februari vernietigen van het vanggewas of wintergewas;
  • het op of na 1 november oogsten van suiker- of voederbieten.