Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Subsidie investeringen in bewezen brongerichte innovaties pluimvee

Om de emissies in de veehouderij te verlagen is de regeling Subsidiemodules brongerichte verduurzaming van stal- en managementmaatregelen ontwikkeld, bestaande uit een innovatiemodule en een investeringsmodule. De investeringsmodule heeft betrekking op de eerste marktintroductie en praktijktoepassing van investeringen in (nieuwe) brongerichte en erkende emissiebeperkende maatregelen in stalsystemen. Met deze brongerichte investeringen wordt het stalklimaat en daarmee de luchtkwaliteit in de stal verbeterd.

Openstelling voor pluimveesector

De investeringsmodule wordt in de periode 19 april t/m 31 mei 2021 opnieuw opengesteld voor de pluimveesector gericht op het reduceren van fijnstof.

Subsidiabele systemen

Het stalsysteem moet de emissie van fijnstof met minimaal 45% reduceren. Een beperkt aantal brongerichte fijnstofreducerende investeringen is subsidiabel, maar deze halen niet allemaal een reductie van 45%. Dat betekent dat technieken gecombineerd zullen moeten worden. Andere niet-subsidiabele fijnstofreducerende technieken mogen meegerekend worden om aan het minimumpercentage te voldoen.

Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten. Dit percentage wordt met 20% verhoogd, indien subsidie wordt verstrekt:

  • aan jonge landbouwers of landbouwers die zich hebben gevestigd in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van de subsidieaanvraag;
  • voor de extra kosten voor investeringen om het natuurlijke milieu, de hygiëneomstandigheden of de normen inzake dierenwelzijn te verbeteren om een hoger niveau dan de geldende normen van de EU te halen, en die niet leiden tot een verhoging van de productiecapaciteit.

De subsidie bedraagt maximaal € 500.000 per pluimveeonderneming en ten hoogste € 200.000 per veehouderijlocatie en ten hoogste € 50.000 per stalsysteem. De subsidie moet minimaal € 4.000 bedragen.

Subsidiabele kosten

De aanschaf en het gebruiksklaar maken van de technieken zijn subsidiabel, mits er geen sprake is van een gebruikte investering. Niet subsidiabel zijn de kosten die gemaakt worden om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, waaronder verplichtingen ingevolge het Besluit emissiearme huisvesting.

Aanvragen en rangschikking

De subsidieaanvraag moet worden ingediend bij de RVO.nl op basis van offertes. Aanvragen worden hoger gerangschikt wanneer de veehouderijlocatie zich bevindt in een pluimveedicht gebied. De investering moet binnen drie jaar worden uitgevoerd.