Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Subsidieregeling Praktijkleren

Doel

De Subsidieregeling praktijkleren heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. De subsidieregeling richt zich vooral op kwetsbare groepen binnen de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is. Daarnaast richt de subsidieregeling zich ook op studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel en wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Doelgroepen

Vanaf schooljaar 2017/2018 wordt de regeling uitgebreid. Dit betekent dat leerlingen in het VSO, PRO en Entree in het vmbo ook onder deze subsidieregeling vallen. Hieronder vindt u alle doelgroepen die in aanmerking komen.

  • Vmbo leerlingen die een leerwerktraject volgen gericht op het halen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding (BBL);
  • Leerlingen die in het laatste schooljaar van het Praktijkonderwijs (PRO) of Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) zitten en een ‘arbeidsmarktgericht’ of ‘vervolgonderwijs’ profiel volgen;
  • Entree in het vmbo.
  • MBO leerlingen die een leerwerktraject volgen (BBL leerlingen);
  • HBO studenten die een duaal- of deeltijdtraject volgen waarvan de CROHO valt in het onderdeel techniek / landbouw en natuurlijke omgeving / gezondheidszorg, gedrag & maatschappij;
  • Promovendi en technische ontwerpers in opleiding.

De exacte voorwaarden per onderwijscategorie kunt u nalezen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), www.rvo.nl.

Budget 

Tot 2023 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks subsidie beschikbaar. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per deelnemer, per schooljaar.  Als er meer aanvragen zijn dan er budget beschikbaar is, gaat dit maximumbedrag omlaag. Daarnaast is de hoogte van het bedrag afhankelijk van het aantal weken dat een leerling of student begeleiding heeft gekregen.

Uitvoering en controle

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de regeling uit en controleert of de werkgever aan alle voorwaarden voldoet. De werkgever heeft een bewaarplicht van de relevante documenten gedurende 5 jaar na het studiejaar waarvoor subsidie is verstrekt. Het gaat om de volgende documenten:

  • Een (praktijkleer)overeenkomst die door alle noodzakelijke partijen is getekend en waaruit onder andere blijkt hoe de begeleiding heeft plaatsgevonden en welk deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties in de beroepsvorming bij de werkgever zijn behaald;
  • Een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming. Dit kan bijvoorbeeld een uitdraai uit het digitaal tijdschrijfsysteem zijn, een presentielijst, of een geldig arbeidscontract samengaand met een verzuimregistratie, zolang de aanwezigheid van de deelnemer in voldoende mate kan worden aangetoond. De aanwezigheidsuren op school gelden niet als bewijs;
  • Een administratie waaruit blijkt dat begeleiding heeft plaatsgevonden (de voortgang van de beroepsvorming) en de wijze waarop het deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties met betrekking tot de beroepsvorming is behaald. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een (BPV-)werkboek van de deelnemer, gemaakte opdrachten in het kader van de opleiding of tussentijdse gespreks-, beoordelings,- en evaluatieverslagen.

De aanvraag

Voor het schooljaar 2018/2019 kunt u een aanvraag indienen van 2 juni 2019 tot en met 16 september 2019 tot uiterlijk 17:00 uur. Indien gewenst kunnen wij de aanvraag voor u verzorgen. Wij rekenen hiervoor een bedrag van € 195,- (exclusief btw) per aanvraag.  

Beslistermijn en uitbetaling

Binnen 13 weken na de subsidieaanvraag periode wordt de subsidie vastgesteld. Einde van het jaar krijgt u zekerheid over het te ontvangen subsidiebedrag en dit wordt direct aan u uitbetaald.

Vragen?

Voor vragen en opmerkingen, kunt u contact met ons opnemen.

Team Vermetten Loonadvies