Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Subsidieregeling vouchers vrijkomende agrarische bedrijfslocaties Noord-Brabant

Dankzij deze wijzigingen krijgen naast stoppende veehouders nu ook veehouders die voornemens zijn om te schakelen, ondersteuning in het verkennen en opstarten van nieuw perspectief. Deze subsidieregeling stelt veehouders die hun bedrijf willen beëindigen of willen omschakelen in staat om gebruik te maken van deskundig advies en begeleiding bij hun beslissingen over een duurzame herbestemming van de locatie of sloop.

Twee fases in subsidieregeling
Onderhavige subsidieregeling kent twee fasen die worden doorlopen. De eerste fase bestaat uit één of meerdere oriëntatiegesprekken, waarin de voorgenomen keuze voor beëindiging of omschakeling van de bedrijfsactiviteiten wordt besproken en de mogelijkheden en onmogelijkheden van herbestemming van de vrijkomende agrarische bedrijfslocatie worden verkend, resulterend in een haalbaarheidsanalyse. De tweede fase betreft de begeleiding van de uitwerking van een plan dat als basis kan dienen voor een traject tot herbestemming.

 

De Subsidieregeling vouchers vrijkomende agrarische bedrijfslocaties Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

  • Artikel 1 Begripsbepalingen wordt als volgt gewijzigd:

In Artikel 1 Begripsbepalingen wordt onderdeel d verletterd tot onderdeel e. Er wordt een nieuw onderdeel d ingevoegd welke komt te luiden:
d. omschakeling: het stoppen met het intensief houden van varkens, kippen, geiten en rundvee door een veehouder en overstappen naar een vorm van duurzame landbouw.

 

  • Artikel 2 Doelgroep wordt als volgt gewijzigd:

Na ‘beëindigen’ wordt ingevoegd: of om te schakelen.
 

  • Artikel 4 Subsidiabele kosten wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 4 wordt na ‘bedrijfsbeëindiging’ ingevoegd: of omschakeling.

 

  • Artikel 5 Weigeringsgronden wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 5, onder c wordt na ‘de’ ingevoegd: intensieve.

 

  • Artikel 6 Subsidievereisten wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 6, onder b komt te luiden:

b op de vrijkomende agrarische bedrijfslocatie bestaat het voornemen de veehouderij volledig te beëindigen of om te schakelen.

o   In artikel 6, onder c, onderdeel 1° wordt na ‘beëindiging’ ingevoegd: of omschakeling.

o   Artikel 6, onder c, onderdeel 2° komt te luiden:

Fase 2: de begeleiding van de uitwerking van een plan dat als basis kan dienen voor een traject tot herbestemming.

 

  • Artikel 8 Niet-subsidiabele kosten wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 8 komt te luiden:

De volgende kosten zijn niet-subsidiabel:

Onverminderd artikel 11 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant komen de volgende kosten in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:
 

o   De door de deskundigen gemaakte reiskosten en reisuren;

o   Kosten die verband houden met een bestemmingsplanprocedure;

o   Kosten die verband houden met een vergunningsprocedure;

o   Legeskosten.

 

 

  • Artikel 9 Vereisten subsidieaanvraag wordt als volgt gewijzigd:

1 juni 2018, vanaf 09.00 uur tot en met 7 januari 2019, tot 17.00 uur wordt vervangen door: 1 november 2018, vanaf 09.00 uur tot en met 1 april 2019, 17.00 uur.

 

  • Artikel 10 Subsidieplafond wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 10 wordt € 250.000 vervangen door € 500.000.

 

Advies van Vermetten | accountants en adviseurs

Wilt u meer informatie over dit nieuwsbericht? Neem een kijkje op de website van Overheid.nl óf neem vrijblijvend contact op met de adviseurs van Vermetten | accountants en adviseurs. Zij vertellen u graag meer en nodigen u – indien gewenst – uit voor een persoonlijk gesprek waarin uw persoonlijke situatie onder de loep kan worden genomen. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 november 2018 tot 1 april 2019 17.00 uur.