Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Nieuws

Verplicht bemestingsplan niet-derogatiebedrijven

Volgens de derogatiebeschikking zijn alle bedrijven vanaf 2023 verplicht jaarlijks vóór het groeiseizoen een bemestingsplan op te stellen. In dit plan moeten de gewasrotatie op de landbouwgrond en het geplande gebruik van dierlijke mest en andere stikstof- en fosfaatbevattende meststoffen worden beschreven. Het plan is vormvrij en moet dit jaar vóór 15 maart gereed zijn.

In de toelichting op de website van RVO staan echter een aantal eisen, die veel verder gaan dan wat in de derogatiebeschikking staat. De geplande bemesting zou voor elk perceel apart moeten worden berekend. Ook zou rekening moeten worden gehouden met beginvoorraad, aanvoer, productie, afvoer en eindvoorraad.

Naar aanleiding van gestelde vragen heeft RVO geantwoord, dat een bemestingsplan met een planning per gewas ook voldoet. Wel zal onderscheid gemaakt moeten worden tussen grondsoorten, eventuele grondmonsters (niet verplicht), wel of niet ligging in NV-gebied of grondwaterbeschermingsgebied, rassen (denk aan aardappelen) of andere afwijkingen.

Uiteindelijk zal er ook een berekening gemaakt moeten worden of de geplande bemesting past binnen de gebruiksnormen.