Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Nieuws

Wel bredere bufferstroken voor GLB in 2023

Er is in de praktijk veel onduidelijkheid over de verplichting tot de aanleg van bufferstroken langs sloten. De minister van LNV gaf begin deze maand in een kamerbrief aan, dat deze verplichting is uitgesteld tot 1 januari 2024. Dit uitstel geldt echter alleen voor het mestbeleid en niet voor het GLB.

Mestwetgeving

Voor 2023 geldt, evenals in vorige jaren, dat de teeltvrije zone (Activiteitenbesluit Milieubeheer) niet bemest mag worden en niet meetelt voor de mestplaatsingsruimte. Bij het inzaaien van wintergewassen in het najaar van 2023 zal rekening moeten worden gehouden met de regels voor bufferstroken.

Bufferstrook in het GLB

De regels voor een bufferstrook in het GLB staan in de conditionaliteiten GLMC 4 en GLMC 10. Ook hebben de bufferstroken invloed op de ecoregeling en de vergoeding van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Voor het GLB moet in 2023 al wel rekening worden gehouden met de bufferstroken. Dat betekent op deze stroken geen meststoffen, biociden en chemische gewasbeschermingsmiddelen gebruikt mogen worden. Deze bufferstrook kan afhankelijk van de situatie meetellen voor de mestplaatsingsruimte.

Let op! Wanneer een bufferstrook in het kader van het GLB wordt ingezet als niet-productief bouwland, mag deze niet beweidt, gemaaid en geoogst worden. In dat geval telt deze bufferstrook in 2023 niet mee voor de mestplaatsingsruimte.