Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Wetswijzigingen Arbeidsrecht per augustus 2022

Per ingang van augustus 2022 hebben er wetswijzigingen plaats gevonden met betrekking tot het Arbeidsrecht. De wetswijzigingen hebben gevolgen voor de inhoud van arbeidsovereenkomsten en aanvullende regelingen.

Aan de slag
Om als werkgever te kunnen voldoen aan de nieuwe wetgeving is het belangrijk om de arbeidsovereenkomsten voor nieuwe medewerkers aan te passen conform de nieuwe wetgeving. Voor bestaande arbeidscontracten raden wij aan om een analyse te maken welke impact de nieuwe wetgeving heeft en op grond daarvan aanvullende maatregelen te treffen. Onze HR-adviseurs ondersteunen graag.

Adviespakketten van Vermetten

1: ARBEIDSOVEREENKOMST ‘RICHTLIJN-PROOF’ | € 799,- EXCLUSIEF BTW

 • Richtlijn-proof maken van de arbeidsovereenkomsten op basis van de nieuwe Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022;
 • Quickscan arbeidsovereenkomsten + personeelshandboek (indien aanwezig) 

2: HR CHECK | € 1.499,- EXCLUSIEF BTW

 • Richtlijn-proof + quickscan als hierboven, aangevuld met quickscans:
 • Aanwezigheid arbodienst, verzuimprotocol, personeelsdossier;
 • Onderbouwing wel/niet toepassen cao;
 • Loonadministratie, verlofregistratie;
 • Pensioenvoorziening.

3: HR SCAN | € 2.499,- EXCLUSIEF BTW

 • HR Check als hierboven, aangevuld met quickscans:
 • Recruitmentproces, dataopslag (AVG);
 • Overige HR-documenten (VSO, overeenkomsten);
 • Functie- en looninschaling;
 • Verzekeringen;
 • RI&E, BHV;
 • Evaluatiesystematiek;
 • WKR, transitievergoeding;
 • Scholing.

QUICKSCANS OP AANVULLENDE ONDERWERPEN

We maken graag een afspraak op maat, zoals:

 • Auto van de zaak;
 • Thuiswerken;
 • Flexkrachten;
 • Medezeggenschap;
 • Internationaal.

Quickscan: Het signaleren van eventuele risico’s en of onjuistheden op basis van ontvangen documentatie. Voor het aanpassen of opstellen van documenten worden aanvullende (prijs)afspraken gemaakt

Betaald ouderschapsverlof geeft recht op 9 weken betaald verlof door het UWV tegen 70% van het dagloon in het eerste levensjaar van het kind. Als werkgever kun je deze uitkering bij het UWV aanvragen via een digitaal formulier. Deze wet geldt ook voor adoptie-en pleegouderschap.

Verplicht dossier arbeidsovereenkomsten

Deze wet stelt werkgevers verplicht om het bewijs van ontvangst en overdracht van een arbeidsovereenkomst bij te houden. Medewerkers bied je de mogelijkheid hun arbeidscontract in te zien, op te slaan en af te drukken. Zorg ervoor dat alle overeenkomsten worden geïnventariseerd en beschikbaar zijn en altijd voorzien van een handtekening van zowel werkgever als werknemer. Is er geen getekende overeenkomst in het personeelsdossier, dan geldt daarnaast bij voorbaat een hogere WW-premie. 

Referentiedagen en uren

Voor medewerkers met een onvoorspelbaar werkpatroon moeten referentiedagen- en uren worden vastgelegd. Deze wijziging richt zich met name op oproepkrachten. Vraag je medewerkers om buiten deze kaders te komen werken, dan mag de medewerker dit weigeren zonder nadelige consequenties. Deze wijziging heeft tot gevolg dat je per 1 augustus 2022 verplicht bent om de huidige arbeidsovereenkomsten een addendum toe te voegen met referentiedagen- en uren. In nieuwe arbeidsovereenkomsten worden de referentiedagen- en uren meegenomen.

Beding nevenwerkzaamheden

Werkgevers mogen nevenwerkzaamheden niet meer bij voorbaat verbieden. Een werkgever kan per 1 augustus 2022 nevenwerkzaamheden slechts verbieden, indien daarvoor een objectieve grond is. Een werkgever mag wel nog steeds verplichten dat een medewerker schriftelijke toestemming vraagt om nevenwerkzaamheden te verrichten.

De objectieve rechtsvaardigheidsgrond wordt niet omschreven in de arbeidsovereenkomst zelf. Wanneer namelijk achteraf blijkt dat een objectieve reden niet geldig is, is het gehele beding nietig. Wijzigen van het nevenwerkzaamhedenbeding is niet verplicht, maar kan in veel gevallen wel van belang zijn om discussies – waar mogelijk – te voorkomen. 

Verplichte scholing wordt per 1 augustus 2022 kosteloos voor medewerkers en studietijd geldt als werktijd. Deze wijziging heeft impact op de studiekostenbedingen en de studiekostenovereenkomsten. Huidige studiekostenbedingen voor verplichte scholing zijn per bovenstaande datum direct nietig. Belangrijk is om de huidige studiekostenbedingen in kaart te brengen en de preambule van de studiekostenovereenkomst te bekijken. Later volgt verduidelijking over welke opleidingen onder verplichte scholing vallen.

Uitbreiding informatieplicht

De uitbreiding van de informatieplicht geeft meer duidelijkheid over de arbeidsvoorwaarden voor medewerkers, maar ook meer flexibiliteit en sociale zekerheid. Deze wetswijziging geldt voor elke arbeidsovereenkomst. Huidige overeenkomsten kunnen worden aangepast door deze te vernieuwen en opnieuw overeen te komen of door het toevoegen van een addendum. Voor toekomstige overeenkomsten wordt deze informatie opgenomen in het model voor arbeidsovereenkomsten.

 

De volgende informatie dient te worden opgenomen in de overeenkomst:

 • Duidelijkheid over de arbeidsplaats;
 • De aanspraak op betaald verlof;
 • Het salaris en de afzonderlijke bestanddelen;
 • Werkpatronen;
 • Wijze van scholing;
 • De duur en voorwaarden van de proeftijd;
 • Ontslagprocedure.

Aanvragen HR advies