Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Vermetten Update

Wet toekomst pensioenen aangenomen

De Wet toekomst pensioenen is op 30 mei definitief geworden. Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met de nieuwe wet. Deze wet komt voort uit het Pensioenakkoord dat in 2019 door het kabinet en werknemers- en werkgeversorganisaties is gesloten.

De nieuwe pensioenwet gaat in op 1 juli 2023. Op die datum start een overgangsfase voor bestaande pensioenregelingen waarin werkgevers en werknemers met elkaar afspraken gaan maken over het aanpassen van hun regeling.

Waarom een nieuw pensioenstelsel?

Het kabinet en de sociale partners vinden dat het huidige pensioenstelsel op een aantal punten niet meer voldoet. Door de “garantie” van de pensioenuitkeringen en de jarenlange lage rentestand moeten de pensioenfondsen grote buffers aanhouden, waardoor de pensioenen bij een groot aantal fondsen al jaren niet meer geïndexeerd worden. Daarnaast is de arbeidsmarkt veranderd. Mensen werken niet meer hun leven lang bij dezelfde werkgever of in dezelfde bedrijfstak, maar veranderen vaker van baan of werken kortere of langere tijd als zelfstandig ondernemer.

Doel van de wet

De wet kent 3 doelen: een aanvullend pensioen dat sneller stijgt, een persoonlijkere en duidelijkere pensioenopbouw, en een pensioenstelsel dat beter aansluit bij dat mensen niet meer 40 jaar bij 1 baas werken.

De belangrijkste wijzigingen voor het ouderdomspensioen

Iedere deelnemer in een pensioenregeling krijgt in het nieuwe pensioenstelsel een persoonlijke pensioenpot, die opgebouwd wordt uit de ingelegde premies en het rendement daarop. De hoogte van de toekomstige pensioenuitkering is tijdens de opbouwfase niet meer gegarandeerd. Jongere deelnemers bouwen door de langere beleggingsduur met dezelfde premie meer kapitaal op dan oudere deelnemers. Op de pensioendatum wordt het opgebouwde kapitaal in de persoonlijke pot omgezet in een pensioenuitkering.

  • Alle pensioenregelingen worden, uiterlijk per 2028, premieovereenkomsten, met een gelijke premie voor iedere werknemer van maximaal 30% . 
  • De bestaande beschikbare premieregelingen met een stijgende staffel mogen in stand blijven voor alle werknemers die voor de aanpassing van de regeling al in dienst zijn.
  • Pensioenfondsen mogen kiezen tussen de solidaire premieovereenkomst (potjes van deelnemers worden samengevoegd en er zijn geen individuele keuzes mogelijk) of de flexibele premieovereenkomst (Meer persoonlijk en eigen keuzes maken).
  • Er moet gecompenseerd worden voor werknemers die er mogelijk op achteruit gaan.
  • Pensioenfondsen kunnen de opbrengst van hun beleggingen sneller gebruiken om de pensioenen te verhogen. Als het echter tegen zit kunnen de pensioenen ook omlaag.
  • Het pensioen mag nog maar vanaf 10 jaar voor de AOW-datum ingaan. Er hoeft dan geen verklaring te worden overlegd dat uit het arbeidsproces wordt gestapt.
  • Sociale partners mogen nog verder praten over een regeling voor zware beroepen.

Partnerpensioen

Ook het partnerpensioen wordt aangepast. 

Binnen de nieuwe wet wordt het partnerpensioen gestandaardiseerd en mag maximaal 50% van het salaris bedragen en wordt per definitie op risico-basis verzekerd.

Nieuwe regels voor lijfrente

Zelfstandigen of werknemers zonder of met een beperkte pensioenregeling krijgen straks meer ruimte voor premieaftrek voor een lijfrente bij een bank of verzekeraar.

De jaarruimte voor de lijfrente-aftrek gaat van 13,3% naar 30%. Dit betekent een flinke verruiming tot een maximum van € 34.550.

Ook nemen de mogelijkheden voor het gebruik van de reserveringsruimte toe. De termijn wordt verlengd van 7 naar 10 jaar. Daarnaast wordt ook het maximale bedrag van de reserveringsruimte verhoogd tot een algemeen geldend maximum van € 38.000.

De leeftijd voor lijfrente-aftrek is ook aangepast. Deze was beperkt tot het jaar dat de AOW-leeftijd werd bereikt. Deze periode is nu met 5 jaar verlengd, tot 5 jaar na de AOW-ingang.

Financiële toekomst

Deze wet heeft gevolgen voor uw financiële toekomst en biedt ook mogelijkheden. Heeft u behoefte aan meer inzicht in uw persoonlijke financiële situatie? Neem dan contact op met onze financieel planner, Monique Chavanu.

Met een financieel plan brengt zij uw financiële situatie in kaart en schetst een volledig beeld van uw inkomens- en vermogenspositie op korte en lange termijn. Het resultaat is een heldere analyse van de ontwikkelingen van uw inkomen en vermogen.  Doelstelling kunnen worden bevestigd of bijgesteld. Hierdoor kunt u op het juiste moment de juist beslissingen nemen.

 

Meer weten over dit onderwerp

Liever iemand persoonlijk spreken?

Monique Chavanu-Timmermans
Financieel planner