Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Vermetten Update

Nieuwe wetgeving thuiswerkende grensarbeiders

In ons eerdere bericht over grensarbeiders, zijn we ingegaan op de gevolgen voor het thuiswerken door grensarbeiders in verband met de coronacrisis. Om deze vaak ongewenste gevolgen voor de loonheffingen en sociale zekerheid als gevolg van thuiswerken in de Coronaperiode te voorkomen, is er door de Belastingdienst een tijdelijke goedkeuring verleend voor de loonheffingen en een goedkeuring voor de sociale zekerheid.  

Inmiddels zijn er geen beperkingen meer voor het reizen of werken in het buitenland. De goedkeuring voor de loonbelasting is al vervallen op 1 juli 2022. De goedkeuring voor de sociale zekerheid vervalt per 1 juli 2023. Door het wegvallen van de goedkeuringen vallen we weer terug op de oorspronkelijke wet- en regelgeving.

Loonbelasting na 1 juli 2022

Na 1 juli 2022 geldt het belastingverdrag weer zoals voor corona. Werkt een werknemer 2 dagen thuis in België, dan zal deze werknemer doorgaans voor deze 2 dagen belast zijn in België. Voor een werkgever betekent dit dat de werkgever zich moet aanmelden bij de Belgische autoriteiten en in België loonbelasting (bedrijfsvoorheffing) af moet dragen. Voor werkgevers levert dit extra administratieve lasten en kosten op. Dit is vaak geen gewenste situatie.

Er vinden op dit moment onderhandelingen plaats over een nieuw belastingverdrag tussen België en Nederland. Het is helaas al bekend dat dit nieuwe verdrag geen nieuwe regelgeving zal bevatten voor thuiswerkende grensarbeiders. Ook werknemers die enkel thuiswerken in het woonland zullen dus onder de normale werking van het verdrag vallen en de negatieve gevolgen blijven bestaan.  

Staatssecretaris Van Rij zal in overleg treden met in waarschijnlijk zowel België als Duitsland, om te bekijken of er een aparte regeling naast de verdragen overeen gekomen kan worden. Het is gewenst dat ook thuiswerkende grensarbeiders volledig belast kunnen blijven in werkland (Nederland) als ze gedeeltelijk thuiswerken vanuit het woonland, bijvoorbeeld België of Duitsland.

De gevolgen voor de loonbelasting zijn na het wegvallen van de goedkeuring dus nog uiterst onzeker.

Sociale zekerheid na 1 juli 2023

Na 1 juli is de hoofdregel voor de sociale zekerheid als volgt: een grensarbeider die voor 25% of meer thuiswerkt, zal sociaal verzekerd zijn in het woonland.

Een werknemer die 2 dagen (40%) per week thuiswerkt in België of Duitsland en 3 dagen in Nederland is conform de hoofdregel sociaal verzekerd in het woonland België of Duitsland. Dit betekent dat de werkgever sociale premies af zal moeten dragen in het woonland van de werknemer, dit levert meer administratieve lasten en kosten op.

Veel werknemers willen – na Corona - enkele dagen per week thuis blijven werken. Op basis van de hoofdregel zal dit gevolgen hebben voor de sociale zekerheidspositie. Dit is echter (vaak) niet gewenst. Voor deze gevallen is voor bepaalde situaties een uitzondering gemaakt waar een beroep op kan worden gedaan.

Kaderovereenkomst na 1 juli 2023

Om te voorkomen dat werknemers die enkele dagen per week thuiswerken sociaal verzekerd raken in het woonland, treedt vanaf 1 juli 2023 de zogenoemde kaderovereenkomst in werking. Op basis van de kaderovereenkomst blijft de werknemer – onder voorwaarden – verzekerd in het werkland.

Er moet wel een verzoek worden gedaan om toepassing van deze kaderovereenkomst.

Toepassing kaderovereenkomst: Een werknemer die maximaal 50% van de arbeidstijd thuiswerkt, blijft sociaal verzekerd in het land waar de werkgever is gevestigd. Dit betekent dat een werknemer die 2 dagen vanuit huis werkt in België en 3 dagen in Nederland, onder de kaderovereenkomst niet sociaal verzekerd raakt in België. Deze werknemer kan sociaal verzekerd blijven in Nederland. Dit heeft als voordeel dat de werkgever zich niet hoeft te melden bij de buitenlandse autoriteiten en ook niet in het buitenland een payroll hoeft op te zetten.

Neem contact op voor meer informatie en advies

Heeft u werknemers in dienst die in België of Duitsland wonen en die gedeeltelijk thuiswerken, dan is het van belang dat u de situatie in kaart brengt en mogelijk actie onderneemt. Dit kan bijvoorbeeld zijn het beroepen op de kaderovereenkomst. Wij helpen u graag met het in kaart brengen van de situatie en het bepalen van de te nemen stappen.

Meer weten over de wetgeving thuiswerkende grensarbeiders